top of page

Teknisen Kaupan koneiden ja laitteiden yleiset takuuehdot (aik. nimi TKL Koneiden ja
TK Kone- ja laitetakuut 2005 laitteiden yleiset takuuehdot)


1. TAKUUN KATTAVUUS
Valmistaja antaa toimittamilleen uusille laitteille näiden takuuehtojen
mukaisen takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei
kuitenkaan koske kohdassa 8. erikseen mainittuja asioita.


2. TAKUUN ALKAMINEN
Takuuaika alkaa laitteen hyväksytystä toimituspäivästä. Laitteen toimitus
katsotaan tapahtuneeksi, kun asennus on hyväksytysti suoritettu tai
asiakas on ottanut kyseisen laitteen käyttöön. Laite katsotaan
otetuksi käyttöön, kun Valmistaja on sopimuksen mukaisesti
toimittanut laitteen asiakkaalle.
Asiakkaan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava
Valmistajalle toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista.


3. TAKUUAJAN KESTO
Takuuaika on 1 vuosi.

Korjaustyön takuu kts. kohta 7.


4. TAKUUSEEN SISÄLTYVÄ TYÖ
Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja
sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana Valmistajan tiloissa:

Mäki-Mikkiläntie 3, 64700 Teuva.


5. TAKUUKORJAUKSEN TOIMITUSEHTO
Valmistaja ja Asiakas sopivat erikseen takuukorjauksen toimitusehdosta.
Mikäli tästä ei ole sovittu, on se vapaasti Valmistajan osoitteessa: 

Mäki-Mikkiläntie 3, 64700 Teuva.

Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin Valmistajan tai
valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki
takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit,
päivärahat, matkakulut sekä laitteen irrotus ja uudelleenasennustyöstä
aiheutuneet kulut, Valmistajan voimassa olevan huolto- ja korjaustöiden
veloitushinnaston mukaan.
Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät Valmistajan

omaisuudeksi.


6. TAKUUKORJAUKSEN EDELLYTYKSET
Takuukorjauksen edellytyksenä on, että:
a) vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa,
b) valmistajan antamia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita
on noudatettu,
c) laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia
ja -tarvikkeita,
d) takuukorjausvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja,
e) tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen huoltokorjaamoon
viipymättä vian tultua todetuksi ja vastaa laitteen kunnosta siihen
saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee
antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, vian
yksilöinti sekä kuvaus laitteen käyttöolosuhteista.
Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuuluu takuun
piiriin, Valmistajalla on oikeus veloittaa vian tai virheen etsimisestä ja
paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.


7. KORJATUN TUOTTEEN TAKUU
Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan
loppuun.


8. TAKUUN RAJOITUKSET
Takuu ei kata:
a) sellaisten vikojen korjausta, jotka aiheutuvat luonnollisesta
kulumisesta, käyttövirheistä, muiden kuin Valmistajan tai tämän
valtuuttaman edustajan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä
huollosta tai mitoitusperusteista poikkeavista käyttöolosuhteista tai
siitä, että ostaja on valinnut käyttöön tai käyttökohteeseen
sopimattoman tai väärin mitoitetun laitteen.
b) viallisen laitteen aiheuttamien välillisten tai välittömien vahinkojen
korvaamista,
c) vian korjaamista, jos joku muu kuin Valmistaja on tehnyt laitteeseen muutoksia tai
korjauksia,
d) sellaisten laitteeseen kuuluvien kuluvien osien korjaamista kuten
anturit, merkkilamput, liittimet, akut ja paristot, sulakkeet, johtimet, renkaat, jouset,

iskunvaimentimet joille niiden valmistajat eivät anna takuuta.


9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Valmistajan ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet
pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin.
Ellei toisin ole sovittu, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaisee
lopullisesti yksi välimies Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti.

 

bottom of page